Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu 15.09.2020r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego, zwana dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://8STARS.com/, zwanej dalej „Sklepem Internetowym”. Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Sklepu Internetowego (zwanych dalej ”Użytkownikami”).

 3. Administratorem danych osobowych jest OSIEMGWIAZDEK Sp. z o.o., ul. STEFANA DRZEWIECKIEGO 19D, 54-129 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808516 NIP: 8551599557, REGON: 384619147, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować, pisząc na adres ul. STEFANA DRZEWIECKIEGO 19D, 54-129 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem +48 692 911 731 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@8stars.com .

 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. Wszelkie terminy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego, zwanym dalej „Regulaminem”, dostępnym w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w Polityce Prywatności.

 

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza kategorie danych osobowych Użytkownika w celach, na podstawach i w okresach wskazanych w tabeli poniżej, każdorazowo odpowiednio do konkretnych działań podejmowanych przez Użytkownika.

 

 

 

 

Cel przetwarzania danych

 

Kategorie danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przetwarzanych danych

Wykonanie zawartej umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania lub korespondencyjny czy też prowadzenia działalności  gospodarczej,
- firma,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- login i hasło,
- NIP,
- numer rachunku bankowego.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową. Jeśli dane przetwarzane są w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.

 

 

Kontakt z Użytkownikiem; dochodzenie roszczeń związanych z umową; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; cele analityczne i archiwalne

- imię i nazwisko, 
- adres zamieszkania lub korespondencyjny czy też prowadzenia działalności  gospodarczej,
- firma,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- login i hasło,
- NIP,
- numer rachunku bankowego.
- IP

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

 

Dane są przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Marketing bezpośredni usług i produktów Administratora, w tym profilowanie w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników.

- imię i nazwisko, 
- adres zamieszkania lub korespondencyjny czy też prowadzenia działalności  gospodarczej,
- firma,
- numer telefonu,
- adres e-mail

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Dane są przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika.

Świadczenie usługi Newsletter

- imię i nazwisko,
- adres e-mail.

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgoda)

Dane są przechowywane do momentu odwołania przez Użytkownika udzielonej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu odwołania zgody.

Organizacja i obsługa konkursów

- imię i nazwisko, 
- adres zamieszkania lub korespondencyjny czy też prowadzenia działalności  gospodarczej,
- firma,
- numer telefonu,
- adres e-mail

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgoda)

Dane są przechowywane do momentu odwołania przez Użytkownika udzielonej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu odwołania zgody.

Wypełnianie prawnych zobowiązań nałożonych na Administratora przepisami prawa podatkowego, zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy i instytucje.

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania lub korespondencyjny, czy też prowadzenia działalności gospodarczej,
- firma,
- NIP,
- numer rachunku bankowego.
- numer telefonu,
- adres e-mail.

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

Dane są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynika obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

 

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, firmy prawnicze, spedytorskie czy księgowe. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkowników, ograniczając ich zakres.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

  2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO);

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

  7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych (tj. w sposób zautomatyzowany).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne do świadczenia usługi (np. zawarcia i realizacji umowy), skutkować będzie brakiem możliwości wykonania umowy.

 

§ 3

Profilowanie

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu lub przygotowanie oferty odpowiadającej zainteresowaniom danej osoby.

 

§ 4

Polityka cookies i inne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem do strony przy następnych wejściach użytkownika na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. Administrator w ramach Sklepu Internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. ​​​„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

  3. wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika; dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Sklepu Internetowego,

  4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań,

  5. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu Internetowego do Użytkownika.

 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na wykorzystywanym urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

 5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

 6. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu Internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.

 7. Użytkownik może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć pliki cookies ręcznie. Dla zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 8. Sklep Internetowy wykorzystuje wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook (dalej: „Serwisy Społecznościowe”). Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów Serwisów Społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Sklepem Internetowym. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z Serwisów Społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika w Sklepie Internetowym do danego profilu w danym Serwisie Społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów Serwisów Społecznościowych, jak również możliwość kontaktu, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności oraz prawa Użytkowników w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych administratorów Serwisów Społecznościowych.

 9. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego:

  1. kod śledzenia Google Analitycs – stosowany w celu analizy statystyk Sklepu Internetowego; informacje związane z Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245;

  2. kod Hotjar – stosowany w celu anonimowego badania zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym; informacje związane z Hotjar znajdują się pod adresem: https://www.hotjar.com/.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu Internetowego.

 

§ 5

Reklama banerowa i retargeting

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane podczas wizyty użytkownika w Sklepie Internetowym, aby wyświetlać ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron podmiotów trzecich (tzw. reklama banerowa). Reklama banerowa przeważnie wykorzystuje pliki cookies lub piksele. Celem Administratora jest opracowanie oferty reklamowej, atrakcyjnej dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już w Sklepie Internetowym lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting).

 2. W ramach reklamy banerowej wykorzystywane są wyłącznie dane zanonimizowane; bezpośrednie informacje o Użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookies. W ramach retargetingu i reklamy banerowej Administrator korzysta z usług Facebook Inc. oraz Google AdWords, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies.

 

§ 6

Konkursy

 1. Administrator w ramach konkursów przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ich zgody w celu powiadomienia o wygranej oraz w celach marketingowych.

 2. Zasady konkursu, w tym zasady dotyczące ochrony danych osobowych, są zawarte w warunkach uczestnictwa danego konkursu.

 

§ 7

Logi systemowe

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Sklepu Internetowego.

 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem Internetowym, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 8

Google Analytics

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych – Google Analytics, oferowane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics stosuje metody (np. pliki cookies) umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest skracany przez Google LLC przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

 2. Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie przez Google LLC zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego, jak również przetwarzanie tych danych przez Google LLC, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie, można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na stronie Sklepu Internetowego. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookies należy ponownie kliknąć na link.

 3. Google LLC jako podmiot z państwa trzeciego w rozumieniu RODO – Stanów Zjednoczonych – przystąpił do programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącego zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO.

§ 9

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie podana w Sklepie Internetowym wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian. Ponadto, Użytkownik, który posiada Konto, zostanie powiadomiony o zmianach poprzez przesłanie na podany adres e-mail informacji zawierającej zestawienie wprowadzanych zmian.

 2. Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności w drodze wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.

 3. Jeśli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Polityki Prywatności.

 4. Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wyłącznie w Sklepie Internetowym. Jednakże, Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności na nich obowiązującą.